#غدیر غدیر یعنی شروع عاشقی

غدیر یعنی شروع عاشقی ، #غدیر غدیر یعنی شروع عاشقی