عکس ارسالی مخاطبان: بچه های نانوایی .تا صبح برای کرمانشاه نان آماده میکنن به صورت خود جوش در روستای قره گوز اورمیه پیامگیر تلگرام ما bbcshoma