علی کریمی گفت:جناب ساکت تا شماباشین ما هیچوقت رنگ خوشی رو نمی بینیم….❤❤