علی کریمی:ما برنامه تمرینی را به صورت مکتوب داده بودیم و بازیکنان این برنامه را در اختیار داشتنداز رسانه‌ها خواهشی که دارم این است که از تریبون خود اطلاعات درست به مردم بدهند