علی پوراحمد در نمایی از فیلم ببرهای سرخ Red Tigers

ببر علی پوراحمد کارگردان هالیوود