علی اکبر طاهری:حق پخش تلویزیونی حق‌مان است و نباید از آن گذشتفدراسیون فوتبال از یک طرف و باشگاهها از طرف دیگر باید به حق خود از لحاظ حق پخش تلویزیونی برسند