عـــــــــباس یعــنی مظهروفــــــــا عــــــــباس یعنی ناجی کربـــ وبلا عبـــــــاس یعـــنی عشق یعنی صفا عـبــــــاس یعـــنی یـــک ســپــاه اربــــــــابم میـــلادت مــبارک