عشق یعنی…

عشق یعنی...؟ ، عشق یعنی وقتی که ، عشق یعنی چی ، عشق یعنی داداش ، عشق یعنی یه پلاک ، عشق یعنی تو ، عشق یعنی چه ، عشق یعنی حالت خوب باشه ، عشق یعنی فریدون ، عشق یعنی مستی و دیوانگی ، عشق یعنی...