عشق یعنی…

عشق یعنی...؟ ، عشق یعنی یه پلاک ، عشق یعنی چه ، عشق یعنی حالت خوب باشه ، عشق یعنی وقتی که ، عشق یعنی مستی و دیوانگی ، عشق یعنی انتظار ، عشق یعنی تو ، عشق یعنی این ، عشق یعنی تنهایی ، عشق یعنی...