عشق یعنی…

عشق یعنی...؟ ، عشق یعنی وقتی که ، عشق یعنی چی ، عشق یعنی دلت بگیره ، عشق یعنی تو ، عشق یعنی یه پلاک ، عشق یعنی صدسال دیگه ، عشق یعنی چه ، عشق یعنی حالت خوب باشه ، عشق یعنی برادرزاده ، عشق یعنی...