عشق یعنـــے نان ده و از دین مپرسدر مقام بخشش از آیین مپرس…