عشقم… تو نِمے دانے…؟ وَقتی چِشمانَت غَمگینَند… وَقتی صِدایتــ آهنگ هَمیشگے اَش رآ نـَدارَد… گاه کـہ غمـِ عالمـ در دِلَت جاے مے گیـرد… اَز هَمـه ی دُنیـا گِرفتـہ اَستــ… چـہ دردے مے کِشَم…؟ می خواهَـم یِکبآره تَمآم هَستے رآ بـہ آتَش بِکش