#عاشق شدن را که همه بلدند، اما فقط افراد کمی هستند که بلدند چگونه در #عشق با یک نفر برای مدتی طولانی بمانند !