عاشقی در خفا ٬ اخر درد و رنج است سکوت بر عاشق ٬ خلوت و دنج است وای بر عشقی ٬ که بر ننگ و مجازاتی حسرت دل و به نزد همه٬ بار مکافاتی شعر…جاناتان