. طرف ماشینش BMW i80 حدود 800میلیون پولشو رفته پلاک ایران 16 کرده بعد یکی پرایدش رو میفروشه میره پژو میخره پلاک تهران میکنه