طرف صورتشو میگیره و جلو چشم دنیا جفتک میندازه به سر بازیکن حریف و هم آبروى مارو میبره و هم تیم ملّى رو ده نفره میکنه بد نیست ! امیر تتلو بده چون تتو داره !! از اون ور باز کاپیتان تیم ملّى تتو داره بد نیست … ! عجب !! مگه داریم ! ١٠