طبق تحقیقات انسان در شب بیشترین خلاقیت و در روز حداقل خلاقیتش را داراست.اگر ایده پرداز هستید یا کارهای هنری انجام میدهید بهتر است آن را به شب ها موکول کنید@facts_ir