طاهری مدیرعامل پرسپولیس وارد باشگاه استقلال شده و در جلسه مشترک با نمایندگان وزارت ورزش و افتخاری و توفیقی حضور دارد