صبح شد بیدار شو مهتاب بر بالین توست آسمان با آن شکوهش بهت این آذین توست چشم دل را باز کن بر نغمه‌خوان خوش‌سخن دلبری‌ها می‌کند هرصبح عطر آگین توست.