صبح به ما می آموزد که باورداشته باشیم روشنایی با تاریکی معنامیابدوخوشبختیبا عبور ازسختی ها زیباستزندگیتون پر از زیبایی @wildlifechannal