صادق بارانی که رفتار غیرورزشی در بازی پرسپولیس پیکان انجام داده بود، کیسه کش است! چرا همه ی کیسه تنان با رفتار وحشیانه خود، بی فرهنگی‌شان را به نمایش می‌گذارند؟!