#شوهر_باکلاسدر طول روز با همسرتان تماس بگیرید و باهاش صحبت کنیدخانمها از اینکه از سرکار بهشون تماس بگیرید حس توجه و اهمیت میگیرند@bakelasbashim