شواهدى از سد یأجوج و مأجوج در کوه هاى قفقاز سد یأجوج و مأجوج به دیواری گفته میشود که ذوالقرنین برای جلوگیری از تهاجم و غارت و کشتار اقوام شمالی در پشت کوه‌ های قفقاز کشید[email protected]