شهر دبی از شاهین برای کنترل جمعیت بی رویه کبوترها و فضولات ناشی از آن استفاده میکند. پرورش شاهین از دیرباز بخشى از زندگی صحرایی برای شکار خرگوش و نیز ورزشی جالب میان اعراب بوده است[email protected]