شما نه برنده به دنیا اومدین و نه بازنده.شما با قدرت انتخاب به دنیا اومدینزندگیتو با قدرت بساز @caferavanshenasi