شماره سهمیه دارهای پرسپولیس مشخص شد شاهین عباسیان شماره ۲۰، آدام همتی ۲۱، محمد امین اسدی ۲۳، سعید حسین پور ۳۶، حمیدرضا طاهرخانی ۳۷ و احسان حسینی هم شماره ۳۸ را برتن خواهند کرد