. #شما؛ آیا می‌دانید روزانه چقدر شکر مصرف می‌کنید؟ . بیشتر مواد خوراکی که روزانه مصرف می‌کنیم شکر دارد و میزان مجاز مصرف شکر در روز برای هر فرد ۵۰ گرم است. . آیا شما به شکر پنهان در خوراکی‌ها توجه می‌کنید؟