شلوار کتان ZARA _ کد ۳۸۱۲

مویدی ، سرای ملت ، پوشاک ، جامه ایرانیان