شعله تا سرگرم کار خویش شد، هر نی ای شمع مزار خویش شد ایرانم تسلیت…