شب عباس زینب است خدایا به حرمت شب تاسوعاوعاشورا بیماران راشفای عاجل ودل دردمندان راشادکن انشاالله به واسطه باب الحواعج حاجات تک تکتون روابشه