#شب به تنهایی خودش مامور بر ازار ماست وای از ان ساعت که با غم هم تبانی میکند!