شایـــــــــد…

شاید این جمعه بیاید ، شاید وقتی دیگر ، شاید مردم حواسم نیست ، شاید بپرسی از خودت ، شاید فردایی نباشد ، شاید زندگی همین باشد ، شاید علی اصحابی ، شاید وقتی دیگر رمان ، شاید رمان ، شایـــــــــد...