شایـــــــــد…

شاید مردم حواسم نیست ، شاید وقتی دیگر ، شاید این جمعه بیاید ، شاید امروز ، شاید زندگی همین باشد ، شاید بپرسی از خودت ، شاید فردایی نباشد ، شاید مهستی ، شاید بخوانی ام ، شاید زندگی ، شایـــــــــد...