شاید جالب باشد بدانید که تیغ های ژیلت در واقع با استفاده از فلزات از رده خارج و فرسوده ریل های راه آهن ساخته می شوند!به ما بپیوندید