شاید ببر و شیر قوی تر باشند،اما یک گرگ هیچگاه بازیچه سیرک نمی شود[email protected]