شازده کوچولو؛شوخی چیه؟روباه؛همون که آدماحرف دلشونو باهاش میزنن!!!