سید حسن خمینی تصویری از دوران دبیرستان خود با یک یادداشت کوتاه منتشر کرد@parsinehnews