سودای دلنشینِ نخستین و آخرین ! عمرم گذشته است و توام در سری هنوز.. ⚘