سه نوع اصلی شبکه ها عبارتند از: 1) یک شبکه محلی، عموماً به یک منطقه جغرافیایی کوچک مثل آزمایشگاه مدرسه و یا یک ساختمان محدود می شود. فاصله کامپیوترهای یک LAN بیشتر از 1500 متر نیست. در پیکربندی LAN،یک کامپیوتر به عنوان فایل سرور(Server) اختصاص داده می شود. که این کامپیوتر تمام نرم افزارهایی را که شبکه را کنترل می کند در خود ذخیره می نماید. مثل نرم افزارهایی که توسط کامپیوترهای متصل به شبکه به اشتراک گذاشته می شوند. کامپیوترهای متصل به فایل سرور، ایستگاه کاری (سرویس گیرنده) نامیده می شوند و ایستگاه های کاری می توانند از فایل سرور ضعیف تر باشند و ممکن است روی هارددیسک خود نرم افزارهای اضافی داشته باشند. در اکثر شبکه های


Warning: file_get_contents(http://suggestqueries.google.com/complete/search?output=firefox&client=firefox&hl=en-US&q=%D8%B3%D9%87+%D9%86%D9%88%D8%B9+%D8%A7%D8%B5%D9%84%DB%8C+%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87+%D9%87%D8%A7+%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%86%D8%AF+%D8%A7%D8%B2%3A+1%29+%DB%8C%DA%A9+%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87+%D9%85%D8%AD%D9%84%DB%8C%D8%8C+%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%8B+%D8%A8%D9%87+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87+%D8%AC%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C+%DA%A9%D9%88%DA%86%DA%A9+%D9%85%D8%AB%D9%84+%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87+%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%87+%D9%88+%DB%8C%D8%A7+%DB%8C%DA%A9+%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86+%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF+%D9%85%DB%8C+%D8%B4%D9%88%D8%AF.+%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%84%D9%87+%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%BE%DB%8C%D9%88%D8%AA%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C+%DB%8C%DA%A9+LAN+%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1+%D8%A7%D8%B2+1500+%D9%85%D8%AA%D8%B1+%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA.+%D8%AF%D8%B1+%D9%BE%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D8%A8%D9%8 in /home/unmjjjjr/public_html/wp-content/themes/fotoya.v3/functions.php on line 13

انواع شبکه های رایانه ای