سلام من علی هستم در زندگی دوچیز میخوام یک خانواده در کنارم باشه ۲سلامتی انسان هاا و رشد جامعه و خدمت کردن به جامعه