سلام با پست قبل فکر کنم متوجه برگشتم شدید آره برگشتم ولی نه مثل قبل دیگه همون دخترک شیطون و خوشحال و خندون و مهربون و بااحساس گذشته وجود نداره از حالا به بعد یه دختر آروم و بی احساس و بی تفاوت خواهم بود جوری که حتی اگه تو …