سر کلاس این استادِ باحال، یکی از شاگردا با نوزادش میاد و وسط کلاس شروع میکنه به گریه کردن، دانشجوئه میخواسته کلاس رو ترک کنه که استاد نمیزاره و بچشو میگیره بغل خودش و درس میده!کانال هویج