سرنوشت شما در گرو تفکرات و احساسات شماست…گناه شکست های خود را به گردن دیگران نیندازید…