سرعت وزش باد در زاهدان به ۷۰کیلومتر در ساعت رسید و دید افقی به ۵۰۰متر کاهش یافت.