سرخپوستان اینکا برای اندازه گیری از سیب زمینی استفاده میکنند ! آنها زمان را براساس پختن سیب زمینی محاسبه میکنند، برای مثال تا پختن 2 سیب زمینی عبادت میکنند[email protected]