سرخط خبرهای سه شنبه ده بهمن، سی ژانویه. انتقاد کروبی از رهبر ایران، و اعتراض ها به پیوستن ایران به معاهده پالرمو.