سخنگوی وزارت خارجه با تقبیح اظهارات سخنگوی وزارت خارجه آمریکا: