سختی،انسان ها را سرسخت میکند.میخ هایی در دیوار محکمتر میمانند،که ضربات سختتری را تحمل کرده باشند..