سختى ها بیشتر اوقات آدمهاى معمولى رو براى یک سرنوشت فوق العاده آماده میکنن