سال ۱۸۸۵ رابرت اودلوم برای اثبات اینکه انسان با سقوط در آب نمی میرد، از پل بروکلین به پایین پرید، که در اثر برخورد با آب و جراحات وارده جانش را از دست داد[email protected]