#ساختمان_پلاسکو نماد تهران جدید و معماری مدرن در پایتخت و به عنوان یک نماد شاخص شهری و سرمایه داری دردهه 40 خورشیدیتاریخ ساخت: از سال 1339 الی 1341 تاریخ افتتاح:سال 1341 خورشیدی@shocknews