زیباتریڹ گڸ ها همیشہ مختصِ بهتریڹ هاست ڪوتاه دستی ام راببخشید ڪہ وسعت توانم اندڪ است اماهمیڹ اندڪ را با عشق پیشڪشتان میڪنم هرجای سرزمیڹ من هستید دعامیڪنم خداپناهتان باشد